RZO Recycling Zentrum Oberhausen GmbH; Fax: 0208/806609